Bina Güçlendirme

Yapılan tahkik sonucunda mevcut yapının güçlendirilmesi gerektiği tespit edilir ise aşağıdaki işlemler yapılarak mevcut yapı depreme karşı güçlendirilir.

• Hazırlanan rapor doğrultusunda yapının güçlendirme projeleri ve güçlendirme esnasında takip edilecek yöntemler serbest mimarlık ve mühendislik hizmeti veren proje ofislerince hazırlanarak yapı denetim onayına sunulur.

• Mevcut yapıya ait parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.

• Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadığını denetler ve sicil durum belgesi olmayan müellifin durumunu ilgili meslek odasına bildirir.

• Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek onaylar. Raporun uygunluğunu onaylamak için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hâllerde hizmet satın alabilir.

• İncelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

• İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.